12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 1. maddesinin ‘Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmaz.’ biçimindeki (1) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 2., 10. ve 37. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı     : 2012/13

Karar Sayısı   : 2012/123

Karar Günü   : 20.9.2012

R.G. Tarih-Sayı : Tebliğ edildi.

 

     İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Balıkesir İdare Mahkemesi

 

      İTİRAZIN KONUSU : 12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 1. maddesinin Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmaz.’ biçimindeki (1) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 2., 10. ve 37. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

 

      I- OLAY

      İdarenin eylemi sonucunda vücut bütünlüğünün kısmen yitirilmesine bağlı olarak maddi ve manevi tazminat istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

 

      II- YASA METİNLERİ

 

      A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

     12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun itiraz konusu kuralı içeren geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrası şöyledir:

 

      ‘Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmaz.’

      B- Dayanılan Anayasa Kuralları

      Başvuru kararında Anayasa’nın 2., 10. ve 37. maddelerine dayanılmıştır.

 

      III- İLK İNCELEME

     Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN’ın katılımlarıyla 16.2.2012 günü yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

IV- ESASIN İNCELENMESİ

      Başvuru kararı ve ekleri, Anayasa Mahkemesi Raportörü Cengiz ERTEN tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesine göre, mahkemeler bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırlarsa, o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

Bakılmakta olan dava, idarenin eylemi sonucunda vücut bütünlüğünün kısmen yitirilmesine bağlı olarak maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren 6100 sayılı Kanun’un 3. maddesi, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalarda asliye hukuk mahkemelerini görevli kılmıştır. İtiraz konusu kural ise 6100 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan davalar yönünden bu Kanun’un yargı yolu ve göreve ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağını öngörmüştür. Ancak 6100 sayılı Kanun’un 3. maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 16.2.2012 günlü, E.2011/35, K.2012/23 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Dolayısıyla  başvuru tarihinde itiraz konusu 6100 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrası bakılmakta olan davada uygulanacak kural iken, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu iptal kararıyla uygulanacak kural olmaktan çıkmıştır.

Açıklanan nedenlerle başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

 

      V- SONUÇ

12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 1. maddesinin ‘Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmaz.’ biçimindeki (1) numaralı fıkrasının, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkraya ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 20.9.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

 

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.