12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ”idari” sözcüğü ve ”idarenin sorumlu olduğu” biçimindeki ibaresinin, Anayasa’nın 125. ve 155. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2012/16

Karar Sayısı : 2012/30

Karar Günü : 1.3.2012

R.G. Tarih-Sayı : Tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İzmir 1. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ”idari” sözcüğü ve ”idarenin sorumlu olduğu” biçimindeki ibaresinin, Anayasa’nın 125. ve 155. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Davacı tarafından Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan tazminat talepli tam yargı davasında, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan itiraz konusu sözcük ve ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İLK İNCELEME

Başvuru kararı ve ekleri, ilk inceleme raporu, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Başvuran Mahkeme, 12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ”idari” sözcüğü ve ”idarenin sorumlu olduğu” biçimindeki ibaresinin iptalini istemiştir. Ancak, itiraz konusu ibarelerin yer aldığı 3. madde, Anayasa Mahkemesi’nin 16.2.2012 günlü, E.2011/35, K.2012/23 sayılı kararıyla iptal edilmiş olduğundan, itiraz konusu kural hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

III- SONUÇ

12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesi, 16.2.2012 günlü, E.2011/35, K.2012/23 sayılı kararla iptal edildiğinden, maddenin (1) numaralı fıkrasında yer alan itiraz konusu ”idari” sözcüğü ile ”idarenin sorumlu olduğu” ibaresi hakkında YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 1.3.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.