12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 109. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın 2., 10., 11., 36. ve 141. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemi

                                          ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı    : 2012/130

Karar Sayısı : 2013/47

Karar Günü : 28.3.2013

R.G. Tarih-Sayı : Tebliğ edildi.

                  

                   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Hatay İş Mahkemesi

 

                   İTİRAZIN KONUSU : 12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 109. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın 2., 10., 11., 36. ve 141. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

 

       I- OLAY

       Davacılar vekilinin, davacıların tazminat ve ücret alacaklarının faizi ile birlikte davalı işverenlerden tahsili istemi ile açmış olduğu davada kuralın, Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

 

       II- YASA METİNLERİ

 

       A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

       12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun itiraz konusu kuralı da içeren 109. maddesi şöyledir:

       ‘Kısmi dava

 

       Madde 109– (1) Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilir.

 

       (2) Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz.

       (3) Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hâli dışında, kısmi dava açılması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez.’

 

       B- Dayanılan Anayasa Kuralı

       Başvuru kararında, Anayasa’nın 2., 10., 11., 36. ve 141. maddelerine dayanılmıştır.

 

 

 

 

 

       III- İLK İNCELEME

       Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL ve Zühtü ARSLAN’ın katılımlarıyla 15.11.2012 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

 

       IV- ESASIN İNCELENMESİ

       Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Recep ÜNAL tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

       Anayasa’nın ‘Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi‘ başlıklı 152. maddesinin son fıkrasında, ‘Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.‘; 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un ‘Başvuruya engel durumlar‘ başlıklı 41. maddesinin (1) numaralı fıkrasında ise ‘Mahkemenin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla itiraz başvurusu yapılamaz.‘ hükümlerine yer verilmiştir.

       İtiraz konusu kuralın, Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülerek daha önce iptal isteminde bulunulmuş ve Anayasa Mahkemesince işin esasına girilerek 24.5.2012 günlü ve E.2011/134, K.2012/83 sayılı karar ile kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine karar verilmiştir. Bu karar, 13.2.2013 günlü ve 28558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

       Anayasa Mahkemesince işin esasına girilerek, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verildiğinden, bu konuda yeni bir başvurunun yapılabilmesi için kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı 13.2.2013 tarihinden başlayarak geçmesi gereken on yıllık süre henüz dolmamıştır.

       Açıklanan nedenlerle, Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince itiraz başvurusunun reddi gerekir.

 

 

 

 

       V- SONUÇ

       12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 109. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE, 28.3.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.