1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 14. maddesinin 2.5.2001 günlü, 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “…yargı çevresinde…” sözcüklerinin Anayasa’nın 10. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı:Tebliği edildi.

Esas Sayısı : 2002/107

Karar Sayısı : 2002/92

Karar Günü : 15.10.2002

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Denizli İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 14. maddesinin 2.5.2001 günlü, 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “…yargı çevresinde…” sözcüklerinin Anayasa’nın 10. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Hakimlik görevinden emekli olan davacının, daha önce hakimlik yaptığı yerde avukatlık yapamayacağına ilişkin Baro Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı davada, 1136 sayılı Yasa’nın 14. maddesinin değişik birinci fıkrasında yer alan “…yargı çevresinde…” sözcüklerinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nın katılmalarıyla 18.6.2002 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

İşin esasına ilişkin rapor, başvuru kararı ve ekleri, itiraz konusu Yasa kuralı ile dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Başvuru kararında, Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilen 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 14. maddesinin 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “…yargı çevresinde…” sözcükleri Anayasa Mahkemesi’nin 15.10.2002 günlü, Esas: 2001/309, Karar: 2002/91 sayılı kararıyla iptal edildiğinden, bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığı yolunda karar verilmesi gerekir.

IV- SONUÇ

19.3.1969 günlü, 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu”nun 14. maddesinin 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “…yargı çevresinde,…” sözcükleri, 15.10.2002 günlü, E. 2001/309, K.2002/91 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU SÖZCÜKLER HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 15.10.2002 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA

Üye

Mehmet ERTEN

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.