11.6.1932 günlü, 2007 sayılı “Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun”un 6. maddesinin “…tanzim edilecek zabıt varakasiyle sulh mahkemesine verilir…”, bölümünün Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 8., 9., 138. ve 142. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: Tebliğ edildi

Esas Sayısı : 2001/227

Karar Sayısı : 2004/10

Karar Günü : 10.2.2004

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 11.6.1932 günlü, 2007 sayılı “Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun”un 6. maddesinin “…tanzim edilecek zabıt varakasiyle sulh mahkemesine verilir…”, bölümünün Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 8., 9., 138. ve 142. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yabancı uyruklunun, sekreter olarak çalıştığının belirlenmesi nedeniyle düzenlenen zabıt varakasının verilmesi üzerine açılan davada, 2007 sayılı Kanun’un 6. maddesinin, emniyet makamlarına sulh ceza mahkemesinde dava açma yetkisi tanıyan “…tanzim edilecek zabıt varakasiyle sulh mahkemesine verilir… bölümünün, Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

2007 sayılı “Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun”un itiraz konusu bölümü de içeren 6. maddesi şöyledir:

Madde 6Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetleri 5 inci maddede tâyin olunan müddetin hitamından sonra icra eden ecnebiler mahalli en büyük mülkiye memurunun emriyle fiilen sanat ve hizmetlerinden menolunmakla beraber tanzim edilecek zabıt varakasiyle sulh mahkemesine verilir ve on liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir“.

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ın katılımlarıyla 3.4.2001 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

IV- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu bölüm ve dayanılan anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

İtiraz konusu bölümün yer aldığı 2007 sayılı Kanun, 27.2.2003 günlü, 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun”un 35. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, 36. maddesiyle de bu Kanun’un 24. maddesinin Kanun’un yayımı tarihinde, diğer maddelerinin ise yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. Böylece 2007 sayılı Kanun, 27.2.2003 günlü, 4817 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 6.3.2003 tarihinden itibaren altı aylık sürenin dolduğu 6.9.2003 gününde tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu durumda, uygulanma olanağını yitiren kurala yönelik konusu kalmayan istem hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda karar verilmesi gerekir.

V- SONUÇ

11.6.1932 günlü, 2007 sayılı “Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun”, 27.2.2003 günlü, 4817 sayılı Yasa’nın 35. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından, 2007 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin “…tanzim edilecek zabıt varakasiyle sulh mahkemesine verilir…” bölümüne ilişkin KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 10.2.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fazıl SAĞLAM

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.