10.11.1983 günlü, 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesinde; bir davaya bakmakta olan mahkemenin, taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1995/9

Karar Sayısı: 1995/6

Karar Günü : 14.2.1995

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

10.11.1983 günlü, 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesinde; bir davaya bakmakta olan mahkemenin, taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda tarafların bu konudaki sav ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararını, dosya muhtevasını mahkemece bu konu ile ilgili görülen belgelerin onaylı örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi öngörülmüştür.

Olayda, davacı tarafından ileri sürülen Anayasa’ya aykırılık savına karşı davalının bu konudaki savunması alınmadan, Mahkemece Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Davacının Anayasa’ya aykırılık savı karşısında davalının diyeceklerinin sorulması ve bu arada davacının iptalini istediği Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün 23.7.1993 günlü, V.D.17 sayılı kararının davacıya tebliğ tarihinin bildirilmesi ve bu eksikliklerin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

14.2.1995 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Yılmaz ALİFENDİOĞLU

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

Üye

Mustafa YAKUPOĞLU


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.