1.7.1976 günlü, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yer alan ”ödenen aylıklar % 50 fazlası ile geri alındığı” ibaresinin, Anayasa’nın 10., 49. ve 61. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı   : 2010/108

Karar Sayısı    : 2011/144

Karar Günü    : 27.10.2011

R.G. Tarih-Sayı    : Tebliğ edildi.

                   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Tarsus 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

                  İTİRAZIN KONUSU : 1.7.1976 günlü, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yer alan ”ödenen aylıklar % 50 fazlası ile geri alındığı” ibaresinin, Anayasa’nın 10., 49. ve 61. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

                   Davalıya haksız ödenen aylıkların tahsili için Sosyal Güvenlik Kurumuna izafeten Maliye Hazinesi tarafından açılan davada Mahkeme, yukarıda belirtilen ibarenin iptali için re’sen Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermiştir.

                  

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

                  

                   1.7.1976 günlü, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un itiraz konusu ibareyi de içeren 5. maddesi şöyledir:

                   ‘Madde 5- Bu Kanuna göre aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenen aylıklar %50 fazlası ile geri alındığı gibi, belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır.’

III- İLK İNCELEME

                   Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi hükmü uyarınca Haşim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Serdar ÖZGÜLDÜR, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Alparslan ALTAN, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN ve Celal Mümtaz AKINCI’nın katılımlarıyla yapılan ilk inceleme toplantısında;

                   1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

                   2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, OYBİRLİĞİYLE,

                   7.12.2010 gününde karar verilmiştir.

IV- ESASIN İNCELENMESİ

                   Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

                   Başvuru kararında, 1.7.1976 günlü, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yer alan ”ödenen aylıklar % 50 fazlası ile geri alındığı” ibaresinin, Anayasa’nın 10., 49. ve 61. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istenmiştir.

                   İtiraz konusu ibare, 25.2.2011 günlü, 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.2.2011 günlü, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 66. maddesi ile değiştirilmiş ve 66. madde 25.2.2011’de yürürlüğe girmiştir. Bu durumda, 1.7.1976 günlü, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yer alan ”ödenen aylıklar % 50 fazlası ile geri alındığı” ibaresinin 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle uygulanma olanağı kalmadığı anlaşılmaktadır.

V- SONUÇ

                   1.7.1976 günlü, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yer alan ” ödenen aylıklar % 50 fazlası ile geri alındığı” ibaresi, 13.2.2011 günlü, 6111 sayılı Kanun’un 66. maddesiyle değiştirildiğinden, bu ibareye ilişkin konusu kalmayan istem hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 27.10.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Bir Cevap Yazın