1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, 12.6.1979 günlü, 2248 sayılı Yasa ile değiştirilen 536. maddesinin beşinci fıkrasının “… siyasal… amaçlarla işlenir” sözcüklerinin, Anayasa’nın 2., 67. ve 68. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2003/3

Karar Sayısı : 2005/87

Karar Günü : 23.11.2005

R.G. Tarih-Sayı :23.02.2006’da tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, 12.6.1979 günlü, 2248 sayılı Yasa ile değiştirilen 536. maddesinin beşinci fıkrasının “… siyasal… amaçlarla işlenir” sözcüklerinin, Anayasa’nın 2., 67. ve 68. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Sanıkların siyasi parti adı kullanarak izinsiz afiş asmak suçu nedeniyle yapılan yargılamaları sırasında Mahkeme, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 536. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan itiraz konusu sözcüklerin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini istemiştir.

II- YASA METNİ

1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2248 sayılı Yasa’yla değiştirilen ve 536. maddesinin iptali istenilen sözcükleri de içeren beşinci fıkrası şöyledir:

“Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya ideolojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakımından bir suçu oluşturmazsa yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar onda birine kadar indirilebilir.”

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8.maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katılmalarıyla 14.1.2003 günü yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

IV- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen Yasa kuralı ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkeme, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 536. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “… siyasal… amaçlarla işlenir…” sözcüklerinin Anayasa’nın 2. maddesi ile 67. maddesinin birinci ve 68. maddesinin ikinci fıkralarına aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Ancak, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, yürürlükten kaldırılan 765 sayılı Kanun’un 536. maddesi hükümlerine yer verilmemiştir. Bu maddede düzenlenen izinsiz afiş asma eylemi 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesinde kabahat olarak tanımlanmış ve haksız eylemin karşılığında da idari para cezası öngörülmüştür.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrası ile 4.11.2004 günlü, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9. maddesi hükümlerine göre sanıklar lehine olan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacak olup, iptali istenilen sözcükleri içeren 765 sayılı Yasa’nın 536. maddesinin beşinci fıkrası görülmekte olan davada uygulanacak kural niteliğini kaybettiğinden başvurunun konusu kalmamıştır.

Açıklanan nedenlerle konusu kalmayan itiraz başvurusu hakkında karar verilmesine yer bulunmamaktadır.

V- SONUÇ

1.3.1926 günlü, 765 sayılı “Türk Ceza Kanunu”nun 2248 sayılı Yasa ile değiştirilen 536. maddesinin son fıkrasında yer alan “… siyasal … amaçlarla işlenir…” sözcüklerine ilişkin KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 23.11.2005 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Tülay TUĞCU

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Bir Cevap Yazın